Lid worden van onze vereniging? Meld u eenvoudig aan via onze website

Statuten

Laatst gewijzigd: 29 juni, 2019

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting *.
2. De stichting is gevestigd te*.

DOEL

Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
Vereniging van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Vergaderingen

GELDMIDDELEN

Artikel 3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
c. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te
bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen
door het bestuur.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden
vervuld.
3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
4. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie
jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond
herbenoembaar.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden;
b. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
c. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt;
d. door zijn ondercuratelestelling;
e. door zijn overlijden;
f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet.
6. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het
bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het
bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder
gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s)
kan worden voorzien.

VERTEGENWOORDIGING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 5.
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet
anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid en/of een
derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in de volmacht omschreven
grenzen te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter
of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een vergadering
geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren -de dag der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend- onder vermelding van de plaats van de vergadering
en de te behandelen onderwerpen.
2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen
die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een
termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin
mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden
aanwezig zijn en geen der bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid
door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen
slechts worden genomen indien tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens
afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld
in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de
voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend.
5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter
vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste
één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 7.
1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald,
worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de
orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
2. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben
verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is
alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk
voor het voorstel heeft verklaard.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en
een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat
van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur
voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur
van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de
penningmeester.
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven
jaren lang te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 9.
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee
derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel
tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de
eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige
of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de
eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van
twee derden van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld,
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijziging, te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid
bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der stichting.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige
artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door
de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.

Het bestuur

Bekijk de laatste notulen, statuten in het speciale leden gedeelte van onze website. Bent u nog geen lid? Meld u dan eenvoudig aan.
Aanmelden

Bent u ondernemer? Word dan ook lid en sluit u aan!

Sluit u aan bij onze vereniging en krijg interessante informatie, kom samen en brainstorm over onderwerpen die spelen op Bonaire, Aruba en Curaçao. Schrijf u vandaag nog gratis bij ons in.